iusNet Intellectual Property

Schulthess Logo

Intellectual Property > Urheberrechte Bei Ko Autorschaft am Drehbuch

Urheberrechte bei Ko-Autorschaft am Drehbuch

Urheberrecht
Entstehungsprozess eines Drehbuches
Urheberrechte bei Ko-Autorschaft am Drehbuch
Meier Dieter
sic! | 3/2018 | S. 134 ff.